Komunikaty

Beskidzki Bank Spółdzielczy informuje, iż w trosce o najwyższy poziom bezpieczeństwa 
od dnia 23.03.2018r., do obsługi połączeń szyfrowanych z bankowością internetową eBO
w tym z bankowością mobilną) wykorzystywany będzie wyłącznie protokół w najnowszej wersji TLS 1.2.

Użytkownicy bankowości internetowej powinni korzystać z aktualnych przeglądarek internetowych oraz aktualnych systemów operacyjnych, dla których na bieżąco wydawane są poprawki bezpieczeństwa.

W związku z powyższym użytkownicy systemów operacyjnych Windows Vista, Windows XP i starszych od dnia 23.03.2018r. mogą nie mieć możliwości zalogowania się do bankowości internetowej.

Korzystanie z bankowości mobilnej możliwe będzie dla systemu Android od wersji 4.1 lub systemu Windows Phone od wersji 8.1 obsługujących najnowszy protokół TLS.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych

Szanowni Państwo,

Beskidzki Bank Spółdzielczy (dalej: Bank) informuje, że obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.).

Dla zapewnienia zgodności z wymogami wskazanego Rozporządzenia należy umieszczać na dyspozycjach dokonania przelewu krajowego lub zagranicznego bez względu na walutę, składanych zarówno w formie papierowej, jak i za pośrednictwem systemu bankowości internetowej i mobilnej następujące informacje:

-     numer rachunku zleceniodawcy oraz numer rachunku odbiorcy,

-     pełną nazwę / imię i nazwisko zleceniodawcy,

-     pełną nazwę / imię i nazwisko odbiorcy,

-     pełny adres zleceniodawcy: miasto, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu

Przelewy z brakującymi lub błędnymi informacjami o zleceniodawcy lub odbiorcy, ze względu na obowiązki wynikające ze wskazanego powyżej Rozporządzenia mogą powodować:

-         opóźnienie w wykonaniu zleconego przelewu,

-         odrzucenie przelewu

-         wstrzymanie przelewu.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o dokładne uzupełnianie:

-         danych zleceniodawcy i odbiorcy w przypadku dyspozycji papierowych,

-         danych odbiorcy dla płatności dokonywanych za pośrednictwem bankowości internetowej i mobilnej (prosimy o sprawdzenie czy dane kontrahentów, które mają Państwo zapisane w swoich systemach lub w systemie bankowości internetowej naszego Banku są kompletne, tj. zgodne z powyższym zakresem danych).

Powyższe dane nie powinny zawierać inicjałów, pseudonimów, nieoficjalnych zwrotów lub skrótów, poza ogólnie przyjętymi dla form prawnych.

Jednocześnie ze względu na obowiązek sprawdzania przez Bank kompletności danych zleceniodawcy i odbiorcy przelewu zwracamy się o przekazanie kontrahentom lub osobom, od których otrzymują Państwo przelewy krajowe i zagraniczne swoich pełnych danych, tj. imienia i nazwiska lub nazwy Państwa firmy, zgodnej z dokumentami rejestrowymi złożonymi w Banku (jeśli takich danych obecnie nie posiadają).

Ponadto w związku ze wskazanym Rozporządzeniem pracownicy Banku będą prosić Państwa o okazanie dokumentu tożsamości w przypadku dokonywania transferów środków pieniężnych, w tym wpłat gotówkowych, bez względu na kwotę transakcji.

Powyższe zasady są podyktowane koniecznością wypełniania przez Bank obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych. 

Bank informuje, że istnieje możliwość:

1)        polubownego rozstrzygnięcia reklamacji z Zarządem Banku,

2)        pozasądowego rozstrzygnięcia sporu z Bankiem; podmiotami właściwymi do rozstrzygania sporów są:

a)        Bankowy Arbitraż Konsumencki działający przy Związku Banków Polskich
ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, w przypadku Klienta będącego konsumentem, adres strony internetowej: https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc

b)        Rzecznik Finansowy Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, w przypadku Klienta, który jest osobą fizyczną (konsumentem, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wspólnikiem spółek cywilnych, rolnikiem), adres strony internetowej: www.rf.gov.pl,

c)        Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców
Warszawy 1, 00-030 Warszawa,  adres strony internetowej: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny,

3)        zwrócenia się o pomoc do Powiatowego lub Miejskiego Rzecznika Konsumenta (dotyczy tylko klientów – konsumentów),

4)        wystąpienia z powództwem do właściwego miejscowo sądu powszechnego,
tj. Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przeciwko Beskidzkiemu Bankowi Spółdzielczemu
z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Komorowicka 272.”

Przejdź do strefy klienta biznesowego »