Gwarancje

Gwarancje BFG - zapewnione bezpieczeństwo Twoich pieniędzy


Środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone na imiennych rachunkach w Beskidzkim Banku Spółdzielczym są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z poniżej zamieszczoną informacją o systemie gwarantowania środków pieniężnych.

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Beskidzkiego Banku Spółdzielczego według stanu na 31.12.2017


suma bilansowa 192 269 tys zł
depozyty ogółem 170 337 tys zł
kredyty i inne należności ogółem 103 890 tys zł
wynik finansowy brutto 682 tys zł
wynik finansowy netto 496 tys zł
fundusze własne 16 628 tys zł
łączny współczynnik kapitałowy % 16,75%
współczynnik płynności krótkoterminowej 0,42


Przejdź do strefy klienta biznesowego »